Semalt hünärmeni Haştag marketingi üçin möhüm strategiýalary açýar

“Instagram” ýa-da “Twitter” -i marketing üçin ulanmagy gowy bilýän bolsaňyz, hastaglar size tanyşdyr. Mesele, olary strategiki taýdan ulanmak meselesinde ýüze çykýar. Häzirki wagtda hastaglar hemme ýerde. Satyjy hökmünde olary äsgermezlik edip bolmaz. Mazmunyňyzyň gerimini giňeldýärler, markaňyzy giňeldýärler, SEO-ny gowulaşdyrýarlar, bazaryňyzy nyşana alýarlar we mazmunyňyzy alýarlar.

Umuman, hastaglar # belgiden soň peýda bolan bir söze ýa-da söz toparyna degişlidir. Has uly tehniki meýilli adam bolsaňyz, olary metadata bellikleri hökmünde bilip bilersiňiz. Marketolog hökmünde önümleriňizi bazaryňyza çekmegiň gowy usuly hökmünde tanarsyňyz.

“Semalt” -yň uly satuw menejeri Raýan Jonson hastaglar üçin esasy bazar strategiýalaryna göz aýlaýar.

1. Marka we kampaniýa hastaglary

Bular öz markaňyzy we mahabatlaryňyzy mahabatlandyrmak üçin ulanýan bellikleriňiz. Satyjy hökmünde öz işiňiz üçin belli bir marka hastagyny döretmeli. Işiňizi kesgitleýän we ony gol belgisine öwürýän birini ulanyp bilersiňiz. Adamlary ulanmaga mejbur edeniňizden soň, olar siziň markaňyzy satarlar.

Beýleki tarapdan, kampaniýa hastaglary, marketing kampaniýalaryňyz üçin ýörite taýýarlanýar. Mysal üçin, dükanyňyzda mahabat bar bolsa, bu kampaniýany mahabatlandyrmak üçin bellik döredip bilersiňiz. Adamlary ulanmaga çekmek bilen, kampaniýanyňyzyň gerimini giňeldip bilersiňiz. Bu ýagdaýda iň oňat wariant, mahabatyňyz üçin üýtgeşik bolsa, kampaniýanyňyzyň adyny ulanmakdyr.

2. Haştag tendensiýalary

Bir ýörgünli hastag, köp meşhurlyk gazanan mowzuk hökmünde kesgitlenip bilner. Hakyky wagtda yzygiderli üýtgeýärler. Işiňiz bilen haýsydyr bir ugur bilen baglanyşykly tendensiýany göreniňizde, belligi ulanyp gatnaşmaly. Mazmunyňyzda şeýle belligi ulanyp, köpçülikleýin tomaşaçylary özüne çekip bilersiňiz.

Şeýle-de bolsa, ýörgünli hastaglaryň köpçülikleýin iberilmegine gaty seresap bolmaly. Işiňiz bilen baglanyşykly bolmadyk köp tendensiýa goýsaňyz, erbet bellik hasaplanar. Käbir ýagdaýlarda, hatda Twitter hasabyňyzy togtadyp bilersiňiz. Tendensiýalary tapmak gaty aňsat. Twitter we Google+ gowy maglumat çeşmesi bolup biljek sahypalarynda tendensiýalary görkezýär.

3. Haştaglaryň mazmuny

Bular ýazgylaryňyzda ulanýan hastaglar. Adatça marka berilmeýär. Şeýle hem olar gaty meşhur ýa-da tendensiýa däl. Diňe goýýan mazmunyňyza degişli ýygy-ýygydan hastaglar. Umuman aýdanyňda, bular hastaglary ulanyp, käbir açar sözleri gözleýän sarp edijileri nyşana alyp, ýazgylaryňyzyň SEO-ny gowulandyrýar.

Mazmun hastaglaryňyzyň täsirli bolmagyny isleseňiz, müşderileriňiz ýaly pikir etmeli. Haştaglaryňyz diňe önümleriňizi ýa-da hyzmatlaryňyzy bazara birikdirse üstünlikli bolar. Eger işiňiz ýerleşýän bolsa, ýerli jemgyýet bilen birleşmeli. Jemgyýetiňizde işiňiziň meşhurlygyny ýokarlandyrýan geo-segmentli hastaglary ulanyp bilersiňiz.

send email